Disclaimer

Juridische informatie en gebruiksvoorwaarden

 

Juridische informatie

 

U bezoekt op dit ogenblik de website die eigendom is van Aviabel.

Axis Specialty Europe SE Brussels branch (Aviabel) Verzekeringsonderneming toegelaten door de Centrale Bank van Ierland voor de takken 1, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 13, 16 et 18.

Lid van de INTERNATIONAL UNION OF AVIATION INSURERS

Adres bijkantoor: "Blue Tower", Louizalaan, 326 bus 3 - B-1050 Brussel, België

TEL +32 2 349 12 11 - FAX +32 2 349 12 90

email: info@aviabel.com

 

Axis Specialty Europe SE Amsterdam branch (DE NEDERLANDSE LUCHTVAARTPOOL)

PRINSENGRACHT 255-257 III –1016 GV AMSTERDAM Nederland

TEL +31 20 5301040  - www.aviabel.comemail: info.amsterdam@aviabel.com

 

Gebruiksvoorwaarden

Als u deze website bezoekt, verbindt U zich ertoe deze gebruiksvoorwaarden na te leven en de inhoud ervan te aanvaarden. 

 

Intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot deze website, de inhoud, de vormgeving alsook de merken en logo's zijn eigendom van Aviabel of van derden die een licentie of ander gelijkaardig recht aan Aviabel verleend hebben.

De gehele of gedeeltelijke reproductie en/of het hergebruik, het downloaden, het kopiëren, posten of publiceren van (een deel) van de site is verboden zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Aviabel.

Niet toegestaan gebruik van intellectuele eigendomsrechten, een beschermd merk of een logo is een misdrijf en kan leiden tot gerechtelijke vervolging.

 

Aansprakelijkheid - Disclaimer

De inhoud van deze website is louter informatief, heeft geen contractueel of bindend karakter, vormt geen aanbod tot contracteren en evenmin een advies.  Voor een volledige beschrijving van onze produkten en diensten, gelieve ons steeds te contacteren. 

Hoewel aan de website zoveel mogelijk zorg besteed wordt, kan Aviabel de juistheid, de volledigheid of geschiktheid van de materialen en informatie op deze website niet garanderen. Aviabel garandeert evenmin dat de materialen op deze website foutloos zijn, dat defecten gecorrigeerd zullen worden of dat de website of de server die deze beschikbaar maakt vrij is van virussen of andere schadelijke componenten.

Aviabel kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige schade die iemand, rechtstreeks of onrechtstreeks, zou lijden door voort te gaan op de informatie op, en inhoud van, deze website. Aviabel is evenmin aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt zou worden aan uw computerapparatuur of andere eigendommen, door defecten of virussen, als gevolg van uw bezoek aan, gebruik van, of browsen op de site of het downloaden van materialen, gegevens, tekst en afbeeldingen ervan.

Links naar andere sites die geen eigendom zijn van Aviabel

Links op deze site naar andere sites hebben als enige doel u verder te informeren. Aviabel kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het voorstellen van deze hypertextlinks, noch voor de inhoud van deze sites of voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die iemand zou lijden door het gebruik van deze sites.

 

Rechtskeuze en bevoegdheid

Elk geschil met betrekking tot de website van Aviabel valt onder de toepassing van de Belgische wetgeving. Bij een geschil zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement waar de maatschappelijke zetel van Aviabel gevestigd is, bevoegd.

 

Klachtenprocedure

Wij stellen alles in het werk om onze verzekerden een optimale dienstverlening te bieden. Mocht U evenwel niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kan U uw klacht richten aan : 

Aviabel

t.a.v. de juridische dienst

Louizalaan 54

1050 Brussel

Indien Uw klacht niet tot uw voldoening behandeld werd, kan U zich als verzekerde, van een polis waarop Belgisch recht van toepassing, wenden tot de Ombudsdienst Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, info@ombudsman.as

Het indienen van een klacht doet geen afbreuk aan de mogelijkheid een gerechtelijke procedure aan te spannen.

 

Wijzigingen

Aviabel kan deze gebruiksvoorwaarden alsook de inhoud van de website steeds wijzigen. Wij raden U dan ook aan deze gebruiksvoorwaarden regelmatig te raadplegen.